ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋

ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠦᠨᠢᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ᠋ ᠵᠥᠪ ᠺᠣᠳ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

mail@smn.news