ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ 2022-02-20

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ᠋ ᠬᠣᠮᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

mail@smn.news