ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ᠋ ᠬᠣᠮᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2022-02-20
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠦᠵᠡᠯ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠦᠵᠡᠯ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠃

2021-08-20
mail@smn.news