ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ

2021-05-01

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠲᠡᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠲᠤ

2021-04-16

ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠴᠢᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠁

ᠥᠬᠢᠨ ᠦ᠌ ᠦᠭᠡ

2021-04-04

ᠬᠥᠪᠰᠥᠯᠵᠡᠬᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠢᠨ ᠴᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠷᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠥᠨᠢ ᠬᠣᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠯᠠ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡ᠃   ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠁ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠁

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠦᠵᠡᠯ

2021-03-31

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠦᠵᠡᠯ

2021-03-24

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ 《 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠦᠵᠡᠯ 》

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

2021-03-23

ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠃