ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

《 ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ 20200908

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃