ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠭᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠄