2024 01 02

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ᠄ https://www.youtube.com/@manukolacademy

2022 08 21

ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠦᠨᠢᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠢ᠋ ᠵᠥᠪ ᠺᠣᠳ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

mail@smn.news